دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات
دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی
معرفی

مشخصات فردی

نام : وحید   زرین نیا

پست الکترونیکی : zarrinnia@srbiau.ac.ir

سوابق تحصیلی

آخرین مدرک تحصیلی : دکتری تخصصی

رشته و گرایش تحصیلی کارشناسی : مهندسی کشاورزی - گیاهپزشکی
دانشگاه اخذ مدرک کارشناسی : دانشگاه آزاد اسلامی

رشته و گرایش تحصیلی کارشناسی ارشد : بیماری شناسی گیاهی
دانشگاه اخذ مدرک کارشناسی ارشد : دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران

رشته و گرایش تحصیلی دکتری تخصصی : بیماری شناسی گیاهی - قارچ شناسی و بیماری های قارچی گیاهان
دانشگاه اخذ مدرک دکتری تخصصی : دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران

سوابق اجرایی

مدیر گروه رشته گیاهپزشکی از سال 1390 تا کنونعضویت در جوامع علمی

نحوه همکاری

عنوان گروه آموزشی : گروه گیاهپزشکی

محل خدمت : دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی

مرتبه علمی : استادیار

پایه : 6

سمت اجرایی در دانشگاه : عضو و مدیر گروه گیاهپزشکی (کارشناسی)

نوع استخدام : پیمانی

نوع همکاری : تمام وقت

تاریخ استخدام : 1383/11/01

وحید زرین  نیا

وحید زرین نیا

محل خدمت:   دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی

مرتبه علمی : استادیار

^